Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Wij hebben een gezamenlijke MR met basisschool Innova.

 

De bezetting van de MR
Namens de oudergeleding:
Stephanie de Roo-Blauw

 

Namens de personeelsgeleding:
Bianca van Verseveld en Jesper Prinsse

 

Contact
Wij zijn te bereiken via Parro, maar natuurlijk kunnen jullie ons ook gewoon aanspreken op school.

 

De Ouderraad

De ouderraad helpt de school mee met het regelen en financieren van allerlei activiteiten. Zo organiseren wij in samenwerking met de leerkrachten de feesten en ondersteunen bij openingen en afsluitingen van de thema’s indien nodig. Naast de feesten helpen we ook met andere bijzondere activiteiten, zoals de Avond4daagse, Koningsdag, Pannenkoekendag en dragen we ons steentje bij met het versieren van de school. Met de inkomsten, van onder andere de vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad alle kinderen de activiteiten organiseren.

De bezetting van de OR

In onze OR zitten momenteel 6 betrokken ouders met kinderen verdeeld over onze school.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Het primair onderwijs in Nederland is voor iedere leerling zonder kosten te volgen. Dit is bij wet geregeld. Scholen worden bekostigd om onderwijs te realiseren voor iedere leerling. Daarnaast kent het primair onderwijs een vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen aan ouders/verzorgers een bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders aan het onderwijs ook middels instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. De huidige wetgeving is helder over het feit dat wanneer deze vrijwillige bijdrage niet wordt voldaan, dit geen consequenties mag hebben voor deelname aan het reguliere onderwijsprogramma.

 

Bijdrage kamp + schoolreis

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de ouderraad en is in beheer van de ouderraad. Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden de ouders in de loop van het jaar verzocht om een bijdrage te doen voor schoolkamp of schoolreisje. In geval ouders deze bijdrage niet kunnen/willen betalen kan in overleg met de directeur naar een oplossing worden gezocht. Dit om samen te zorgen dat leerlingen toch met deze activiteit mee kunnen doen.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.  

De kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor kamp en schoolreis worden jaarlijks beschreven in de schoolgids.

Schoolvideo

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn